Accueil

Yukimaru Theme - Naruto Shippuden

Yukimaru Theme - Naruto Shippuden

5
Average: 5 (7 votes)
Your rating: None

Song of Naruto Shippuden. Easy and peaceful =^.^=

[{"val":"23","bind":0},{"val":"4","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"8","bind":0},{"val":"9","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"11","bind":0},{"val":"4","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"4","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"8","bind":0},{"val":"9","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"14","bind":0},{"val":"11","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"11","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"14","bind":0},{"val":"16","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"14","bind":0},{"val":"11","bind":0},{"val":"11","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"9","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"11","bind":0},{"val":"6","bind":0},{"val":"23","bind":0},{"val":"7","bind":0},{"val":"4","bind":0},{"val":"23","bind":0}]